Ostutingimused

I Üldsätted
1. Käesolevad Hegand Grupp OÜ (edaspidi Heihopsti.ee või müüja) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavad Heihopsti.ee teenuseid ja tellivad e-poest kaupu, sealhulgas sõlmides  e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping)
2. Tingimuste tutvumine ja aktsepteerimine loetakse kinnitatuks ostja poolt vormistatud tellimuse kinnitamisega. Sellega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral on prioriteetne müügileping.
3. Heihopsti.ee säilitab ostjaga sõlmitud müügilepingu tingimused püsival andmekandjal. Heihopsti.ee saadab ostja poolt avaldatud e- posti aadressile tellimuse kinnituse, müügilepingu tingimusi on  ostjal võimalik igal ajal salvestada ja taasesitada kodulehelt www.heihopsti.ee
4. Tingimustes reguleerimata küsimustes (sealhulgas, kuid mitte ainult tingimuste muutmise osas) juhinduvad pooled Kliendilepingus, Heihopsti.ee Tellimisinfos (edaspidi Tellimisinfo) ning õigusaktides sätestatust. Heihopsti.ee Tellimisinfo on kättesaadavad kodulehel www.heihopsti.ee
II Andmete kaitse ja töötlemise  põhimõtted
5. Heihopsti.ee tagab ostja andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise Tellimisinfos ettenähtud korras. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Tellimisinfos sätestatust on Heihopsti.ee-l  ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Heihopsti.ee-l eraldiseisva nõusolekuta õigus:
- saata ostjale Heihopsti.ee teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides;
- säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks Heihopsti.ee sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.
6. Kui ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Heihopsti.ee neid andmeid Tellimisinfos fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti  või SMS´iga ).
7. Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Heihopsti.ee-le vastavasisulise e- maili või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e- posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.
III Kaupade ostmine ja e-poe tehnilised etapid
8. Heihopsti.ee-st on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link "Lisa korvi".  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
9. Heihopsti.ee-l on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
- kaup on laost otsa saanud;
- kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
- kui ostja ei vasta Heihopsti.ee poolt kehtestatud tingimustele.
Kui Heihopsti.ee-l ei ole võimalik tellimust täita, võtab Heihopsti.ee  ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
10. Info kogu ostmist hõlmava kohta, juhendina (edaspidi Ostmine) leiate lehelt www.heihopsti.ee
IV Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine
11. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Müügilepingust taganemise õigus ja tingimused on sätestatud lingil „Ostmine" . Nimetatud juhendi aktsepteerimisega e-poes kinnitab tarbija, et ta on juhendiga tutvunud ja nõus juhendi tingimustega.
V Vastutus ja vaidluste lahendamine
12. Ostjal on võimalik  kauba  lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
13. Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt Heihopsi.ee e-poes.
14. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada Heihopsti.ee-le pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.
15. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Heihopsti.ee e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
16. E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:
Hegand Grupp OÜ
Männimäe tee 7, Igavere küla, Raasiku vald, Harjumaa, 75208; Reg.Nr. 11640843

info@heihopsti.ee või Tel. +372 55560450
Pretensiooni esitamisel tuleb Heihopsti.ee esindusse toimetada ka puudusega kaup.
17. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on  õigus nõuda kui Heihopsti.ee on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul  kui:
- müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
- parandamine ebaõnnestub,
- müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
- kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
18. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
19. Heihopsti.ee ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
- kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on parandanud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;
- ostjale enne kauba ostmist Heihopsti.ee poolt teatavaks tehtud puudustest;
20. Heihopsti.ee tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.
21. Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R: 09.00-17.00 telefonil +37255560450 või e-posti aadressil: info@heihopsti.ee
22. Tarbija võib pöörduda kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks kohtuvälise lahendamise üksuse poole, milleks on Tarbijakaitse Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste  komisjoni poole on võimalik pöörduda vastava veebikeskkonna vahendusel.
VI Tingimuste kehtivus
23. Käesoleva Heihopsti.ee e-poe üldtingimuste redaktsioon jõustus alates 01.07.2014, muutes kehtetuks 01.07.2011 jõustunud tingimuste redaktsiooni.